Hartrevalidatie Den Haag

PEP-module

Als onderdeel van uw revalidatietraject zult u deelnemen aan de PEP module, zoals hieronder beschreven. Afhankelijk van waar uw probleem of hulpvraag ligt, kan het deelnemen aan een of twee keuzemodule(s) tevens onderdeel zijn van uw hartrevalidatieprogramma en is individuele begeleiding mogelijk van een maatschappelijk werker of psycholoog.

 

Basis PEP-module (Psycho- Educatieve Preventiemodule)

Een hartaandoening wordt door veel mensen als een ingrijpende gebeurtenis ervaren. Hierdoor kan het emotionele evenwicht tijdelijk verstoord raken. Het kan ook een moment van bezinning zijn; een moment waarop de balans van het leven wordt opgemaakt. Dit kan gepaard gaan met uiteenlopende vragen rondom werk, relaties en eigen handelen. In deze basis PEP module is aandacht voor de thema's verwerking en energiemanagement. In twee bijeenkomsten is er gelegenheid uw persoonlijke verhaal te delen, stil te staan bij veranderingen en eventuele struikelblokken. Om vervolgens gezamenlijk op zoek te gaan naar mogelijkheden hiermee om te gaan.

Basis PEP-module voor mensen met een ICD
Deze module bevat dezelfde thema's als bovenstaande PEP-module, echter specifiek gericht op klachten ten gevolge van het leven met een ICD. In deze module wordt stilgestaan bij veel voorkomende reacties op het dragen van een ICD, hoe u hiermee om kunt gaan en het delen van ervaringen met lotgenoten. Deze module heeft vier bijeenkomsten waarbij ook de partners van harte welkom zijn.

Keuzemodules:

Acceptatie en vertrouwen
Deze module is geschikt voor mensen die kampen met klachten van angst, somberheid en/of verhoogde irritatie als gevolg van het hartincident. Er worden handvatten geboden om beter met deze emotionele reacties om te gaan.

Partner
Deze module is geschikt voor revalidanten en hun partners die sinds het hartincident problemen ervaren in de omgang en/of communicatie met elkaar. Het komt vaak voor dat partners erg geschrokken zijn van het hartincident, soms zelfs nog meer dan degene die het zelf betreft. De verwerkingsreacties die zowel u als uw partner ervaren kunnen soms een druk leggen op de relatie. In de module wordt stilgestaan bij verwerking, veranderingen in rolpatronen binnen relaties en veel voorkomende communicatievalkuilen. Daarnaast worden adviezen gegeven voor verbeteringen in het communiceren met elkaar.

Stress
Revalidanten die veel stress ervaren in hun leven en willen onderzoeken of zij hun stressbronnen kunnen reduceren, kunnen baat hebben bij deze module. Er wordt uitgelegd wat stress is, wat het verband is tussen stress en hart- en vaatklachten en er wordt aandacht besteed aan stressmanagement.

Arbeidsreïntegratie
In deze module wordt informatie verstrekt over wet- en regelgeving rondom werkhervatting en worden adviezen gegeven over een verantwoorde werkopbouw.

Motivatie voor leefstijlverandering
Deze module is geschikt voor mensen bij wie de leefstijl een risicofactor lijkt te zijn voor hart- en vaatklachten. In de module wordt stilgestaan bij wat u zou kunnen veranderen, in hoeverre u daartoe gemotiveerd bent en hoe u uw motivatie voor leefstijlverbetering kan vergroten.

Individuele begeleiding

Als u of uw partner door uw hartaandoening problemen ondervindt die u graag persoonlijk wilt bespreken met een maatschappelijk werker of een psycholoog, dan kunt u dit bespreken en aanvragen tijdens het intakegesprek van de hartrevalidatie, of later in de revalidatie bij één van uw behandelaren.