Medisch maatschappelijk werk

Het medisch maatschappelijk werk begeleidt en behandelt de patiënt en/of zijn omgeving bij psychosociale en emotionele problemen, die samenhangen met de ziekte en de medische behandeling en alle daaruit voortvloeiende veranderingen.

De hulpverlening is gericht op het bevorderen van een zo optimaal mogelijk functioneren van mensen die door ziekte of als gevolg van een ongeval tijdelijk of blijvend afhankelijk zijn van medische zorg.
De hulpverlening vindt plaats op verwijzing door arts of verpleegkundige of op verzoek van patiënt en/of zijn omgeving.

De medisch maatschappelijk werker werkt nauw samen met artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners binnen en buiten het ziekenhuis.

Hoofdtaken

De hoofdtaken van het medisch maatschappelijk werk zijn:

  • Onderzoek doen naar psychosociale factoren en maatschappelijke omstandigheden van de patiënt, die het persoonlijk functioneren en het genezingsproces (kunnen) beïnvloeden.
  • Het opstellen van een behandelingsplan en/of hulpverleningsplan.
  • Het geven van behandeling/begeleiding aan patiënten gericht op het oplossen van problemen, dan wel het omgaan met problemen of eventueel een nieuwe situatie.
  • Het behandelen/begeleiden bij een crisis, verlieservaring, rouw en (complexe) sociale situaties.
  • In overleg met de directe relaties bepalen welke voorzieningen nodig zijn om het persoonlijk functioneren zo optimaal mogelijk te laten zijn.
  • Het bevorderen van het psychosociale klimaat in het ziekenhuis.
  • Het signaleren van en adviseren bij knelpunten, aan zowel hulpverleners als patiënten (en hun omgeving).