Uitleg DBC-factuur

U hebt een factuur ontvangen omdat u in het ziekenhuis voor een onderzoek en/of behandeling bent geweest. Deze factuur omvat de kosten van de totale behandeling: van het eerste consult of onderzoek tot en met de laatste controle. Dit is de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC).
Elke DBC heeft een code: de DBC-code. Aan deze code hangt de totaalprijs van een complete behandeling. De factuur wordt pas opgemaakt als de totale behandeling is afgesloten, maar maximaal na 365 dagen.

Behandelingen en onderzoeken uit 2004 en de onderzoeken die uw huisarts heeft aangevraagd worden op de oude wijze, op basis van 'losse' verrichtingen, gefactureerd.

Wat betekenen de onderdelen op mijn DBC-factuur?

Per onderdeel treft u hieronder een toelichting.

Patiëntgegevens Hier staan de patiëntgegevens die nodig zijn voor de administratieve verwerking van een factuur.
Factuurgegevens Datum van aanmaak van de factuur en het daarbij behorende factuurnummer.
Startdatum De datum van het eerste bezoek aan het ziekenhuis voor de behandeling die weergegeven wordt in het DBC-zorgproduct.

Einddatum

De datum waarop de behandeling is afgerond. Wanneer een behandeling van startdatum tot einddatum meer dan 365 dagen beslaat, ontvangt u een factuur over de eerste 365 dagen. Over het deel van de behandeling dat na deze 365 dagen plaatsvindt, volgt nog een volgende factuur.

Zorgtype

Het zorgtype geeft aan binnen welk traject de behandeling valt: initieel traject (diagnose en behandeling), vervolgtraject (controles) of intercollegiale consulten (zorg geleverd bij een ander specialisme dan het hoofdspecialisme waar de patiënt wordt behandeld).

(Typerende) diagnose

Diagnose waarmee de geleverde zorg over de te declareren periode wordt weergegeven.

DOT-declaratiecode

De zescijferige code geeft aan of de geleverde zorg wel of niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Subtrajectnummer

Het unieke nummer waarmee de behandeling binnen het ziekenhuis wordt geïdentificeerd.

Hash-code

De hash-code geeft aan dat de geleverde zorg gedeclareerd mag worden. De gegevens over de geleverde zorg worden ingevoerd in een landelijk computerprogramma. Het programma stuurt een hash-code terug naar het ziekenhuis, als de geleverde zorg gecontroleerd en goedgekeurd is.
Kostenbedrag De kosten van het ziekenhuis.
Honorariumbedrag Het honorarium van de specialist.

DOT-zorgproductcode

De code is opgebouwd uit negen cijfers en geeft aan welke behandeling heeft plaatsgevonden.
AGB uitvoerend specialisme De code van het specialisme waar de zorg heeft plaatsgevonden.
Consumentenomschrijving De omschrijving van de uitgevoerde behandeling.

Type verwijzer

De type geeft aan door wie u bent verwezen naar het ziekenhuis: uzelf (zonder verwijzing), de eerste lijn (bijvoorbeeld de huisarts) of een medisch specialist.

AGB verwijzer

De code van de specialist van wie u de verwijzing heeft gekregen.
AGB verwijzend specialisme  De code van het specialisme waar de verwijzend specialist werkzaam is.
Afsluitreden De afsluitreden geeft aan waarom de behandeltraject is beëindigd.
Indicatie machtiging Middels 'ja' of 'nee' wordt aangegeven of er een machtiging vereist is voor de geleverde zorg.