Haga Promotiereeks

Het HagaZiekenhuis van Den Haag is trots op medewerkers die fundamentele bijdragen leveren aan de wetenschap en stimuleert hen daartoe. Om die reden biedt het HagaZiekenhuis zijn promovendi de mogelijkheid hun dissertatie te publiceren in een speciale Haga uitgave, die onderdeel is van de promotiereeks van het HagaZiekenhuis.

Promovendi van het HagaZiekenhuis komen in het wetenschappelijk tijdschrift HagaScoop aan het woord over hun promotieonderzoek.

Arts assistent Kindergeneeskunde L. (Lieke) Uiterschout

februari 2015

Voorblad_proefschrift Lieke Uijterschout

Iron deficiency in childhood

Het onderzoek door Lieke Uiterschout, arts assistent Kindergeneeskunde, staat in dit proefschrift beschreven. Het was bedoeld om inzicht te verkrijgen in de prevalentie en risicofactoren van ID en ijzergebreksanemie (IDA) bij kinderen in een land met een hoge gemiddelde levensstandaard. Bij deze kinderen werd tevens de waarde van verschillende indicatoren van de ijzerstatus bij de diagnostiek naar ID onderzocht.

Download hier het proefschrift (PDF)

 

Kinderarts M. (Marianne) Nuijsink

4 juni 2013

Voorblad_Marianne Nuijsink

Phenotype-driven Asthma Treatment in Children

De conclusie van het promotie-onderzoek is dat astmabehandeling op geleide van de BHR, vergeleken met een behandeling op geleide van symptomen, geen verdere verbetering van het aantal symptoomvrije dagen geeft, maar longfunctieverlies op de lange termijn voorkómt. Dit laatste geldt vooral voor een grote subgroep kinderen met evidente BHR ondanks weinig klachten. Dit zou kunnen betekenen dat individuele, fenotypespecifieke behandeling van astma op de kinderleeftijd de prognose van deze aandoeningen op volwassen leeftijd zal verbeteren.

Download hier het proefschrift (PDF)

 

Kinderarts C.F.M. (Carolien) Gijsbers

20 december 2012

Voorblad_proefschrift_Carolien_Gijsbers

Chronic Abdominal Pain in Children
(chronische buikpijn bij kinderen)

Wij leren van dit onderzoek, dat de meeste patiënten met buikpijn pijnvrij kunnen worden met meer diagnostische inspanning (en behandeling van de gevonden potentiële oorzaken van de pijn) respectievelijk met - soms agressieve - laxerende therapie.
Het resultaat van deze benadering is beter dan de resultaten van tot nog toe gepubliceerde onderzoeken, met betere perspectieven voor de patiënten als gevolg. De consequentie voor de dokter is, dat meer inspanning moet worden geleverd.

Download hier het proefschrift (PDF)

 

Projectmanager Informatisering T.R.F. (Tim) Postema

14 november 2012

Voorblad_Tim Postma

Who matters anyway?!
The role of intra-organisational stakeholder dynamics
in IT-based innovation adoption processes in hospitals

De introductie van nieuwe informatietechnologie in ziekenhuizen lijkt te leiden tot
wisselende resultaten in de praktijk; zo worden regelmatig projecten uitgesteld of kosten
ze meer dan begroot. Dit heeft dikwijls tot gevolg dat ook de initiële doelen van kwaliteits- of efficiencyverbetering niet worden behaald…

Download hier het proefschrift (PDF)

 

Promovendus hematoloog dr. J-L. (Jean-Louis) Kerkhoffs

16 mei 2012

Proefschrift Kerkhoffs

Efficacy of platelet transfusions

Dit proefschrift is vooral gebaseerd op twee gerandomiseerde studies welke de klinische effectiviteit onderzochten van bewaarmedia en pathogeenreductie. En in essentie een afname van klinische effectiviteit maar die ook een afname van nadelige transfusiereacties laten zien.

Een beter begrip over de achtergrond van bloedingen, trombocytopenie en het optreden van transfusiefalen zal uiteindelijk leiden tot verbeteringen in de ondersteunende zorg en overleving van de patiënt, het gemeenschappelijke doel voor alle behandelaren.

Download hier het proefschrift (PDF)

 

Promovendus apotheker dr. E.B. (Erik Bert) Wilms

12 april 2012

Proefschrift Erik Bert Wilms

Azithromycin in Cystic Fibrosis
Pharmacokinetic and therapeutic aspects of maintenance therapy

Dit proefschrift gaat over de toepassing van het antibioticum azithromycine bij patiënten met cystic fibrose (CF, taaislijmziekte). Het doel van dit proefschrift was het meten en beschrijven van de kinetiek van azithromycine tijdens chronisch gebruik bij patiënten met CF. Deze informatie is van belang om te kunnen bepalen of de gebruikte doseerschema's wel optimaal zijn.

Daarnaast werd het langdurig gebruik van azithromycine geëvalueerd en werd onderzoek gedaan naar mogelijke interacties met andere geneesmiddelen die CF-patiënten gebruiken.

Download hier het proefschrift (PDF)

 

Promovenda gezondheidswetenschapper
dr. R.C. (Rimke) Vos

7 april 2011

Voorblad Proefschrift Vos

A Multidisciplinary Lifestyle Intervention for Childhood Obesity:
Effects on body composition, exercise tolerance, quality of life and gut hormones

Obesitas (vetzucht) bij kinderen is gedurende de afgelopen decennia een groeiend en wereldwijd probleem geworden. De snel toenemende prevalentie van obesitas op de kinderleeftijd is voornamelijk te wijten aan verandering in omgevingsfactoren, zoals een toegenomen voedselconsumptie en de verandering van een actieve naar een meer inactieve levenswijze.

In dit longitudinale klinische onderzoeksproject zijn recent verwezen kinderen met obesitas, in de leeftijd van 8-17 jaar, via randomisatie verdeeld in een interventie- en controlegroep van elk 40 kinderen. De interventie
werd aangeboden in groepen van 8-11 deelnemers.

Download hier het proefschrift (PDF)

 

Promovenda apotheker dr. N.G.M. (Nicole) Hunfeld

24 september 2010

Voorblad Proefschrift Hunfeld

Clinical effects of proton pomp inhibitors
Focus on pharmacogenetics, kinetics and dynamics

Dit proefschrift richt zich op de klinische effecten van proton pomp remmers (PPIs). De toepassing van PPIs vormt de hoeksteen van de behandeling van maagzuur-gerelateerde aandoeningen.

De vraagstelling van dit proefschrift is: wat is de invloed van farmacogenetica op de farmacokinetiek en farmacodynamiek van proton pomp remmers. Met als doel om met dit verkregen inzicht een gerichtere behandeling van patiënten met maagzuurgerelateerde aandoeningen te verkrijgen.

Download hier het proefschrift (PDF)