Aan een behandeling in een ziekenhuis zijn kosten verbonden. Deze brengt het ziekenhuis meestal in rekening bij uw zorgverzekeraar. De meeste behandelingen worden via uw (aanvullende) zorgverzekering vergoed. Het ziekenhuis stuurt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar.

Eigen risico

Uw zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het verplichte en vrijwillige eigen risico samen is maximaal 885 euro.

 • Lees meer over onze afspraken met zorgverzekeraars in 2023

Geen medische noodzaak? Geen vergoeding

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) wordt nooit vergoed uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt de afdeling waar u behandeld wilt worden vragen wat dit kost.

Soms vergoedt een verzekeraar zorg zonder medische noodzaak wanneer u aanvullend bent verzekerd. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar.

Zonder verwijzing geen vergoeding

Bij planbare zorg heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of een andere specialist. Heeft u geen geldige verwijzing voor specialistische zorg? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen. Uw zorgverzekeraar vergoed de behandeling dan niet. Mogelijk behandelen we u pas als u de juiste verwijzing heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Voor spoedeisende hulp heeft u geen verwijzing nodig. Het is wel belangrijk dat u verzekerd bent, anders moet u zelf de kosten hiervoor betalen. In de meeste gevallen krijgt u een verwijzing via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

Een nieuwe verwijsbrief is niet nodig als u eenmaal bent doorverwezen. Bent u uitbehandeld voor uw klachten? Dan geeft uw behandelaar dit door aan uw huisarts. Hierna heeft u wel weer een nieuwe verwijzing nodig voor specialistische zorg.

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis?

Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Komt u er niet helemaal uit of vraagt u zich af met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Spoedeisende Hulp of huisartsenpost?

Bezoekt u de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed, ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.

Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. De huisartsenpost is 's avonds, in het weekend en op feestdagen geopend.

Bent u niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot.

Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Uitleg over de ziekenhuisrekening en de vergoedingen

Een ziekenhuis brengt niet alle handelingen apart in rekening. De kosten die te maken hebben met uw ziekenhuisbezoek (van diagnose tot eventuele operatie) verzamelen we in een zogenoemde diagnose-behandelcombinatie (dbc).

Wanneer u met een zorgvraag bij de medisch specialist komt, wordt een zorgtraject voor u geopend. Het ziekenhuis declareert iedere periode waarin zorg is geleverd. Meer informatie over de ziekenhuisrekening en dbc’s vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Kosten en vergoedingen

De meeste behandelingen vallen onder de basisverzekering. Houd wel rekening met uw eigen risico.

Sommige (budget)polissen vergoeden uw behandeling niet in elk ziekenhuis volledig. Vraag dit zelf na voordat u een afspraak bij ons maakt.

Valt een behandeling niet onder de basisverzekering? Dan wordt u hierover geïnformeerd. In dat geval ontvangt u ook een kostenbegroting voor de behandeling.

Controleer eerst of u verzekerd was op het moment dat de behandeling is gestart. Is dit het geval? Stuur dan:

 • een kopie van uw verzekeringsbewijs
 • een kopie van de factuur die u heeft ontvangen

naar zorgadministratie. Klik hier voor de contactgegevens van de zorgadministratie.

In sommige gevallen wordt de factuur niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt de factuur dan zelf indienen bij uw zorgverzekering. De verzekeraar bepaalt of zij de kosten vergoeden. Als u niet verzekerd bent, betaalt u de kosten altijd zelf.

We kunnen u een factuur sturen als u niet in ons ziekenhuis bent geweest of behandeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als we materiaal van u hebben onderzocht. Dit materiaal is door uw huisarts of andere (eerstelijns) zorgverlener bij u afgenomen en naar het HagaZiekenhuis gestuurd.

We vragen uw zorgverzekering om de rekening te betalen. Twijfelt u aan de factuur? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met de zorgadministratie. Klik hier voor de contactgegevens van de zorgadministratie.

Als u al een voorschot heeft betaald, hoeft u niet de volledige bedrag uit de factuur over te maken. U betaalt in dat geval het totaalbedrag min het voorschot.

(Voorbeeld: U krijgt een factuur van € 200,-. Eerder heeft u al een voorschot van € 50,- betaald. U hoeft dan nog maar € 200 - € 50 = € 150,- over te maken)

Vermeld bij uw betaling het factuurnummer en het debiteuren/patiëntennummer. U vindt deze gegevens op de factuur.

Heeft u meer betaald dan nodig is? Neem dan contact op met de debiteurenadministratie. Vermeld hierin het volgende:

 • Uw bankgegevens (IBAN en naam rekeninghouder);
 • Het debiteurennummer of patiëntennummer uit de factuur.

We storten het teveel betaalde bedrag binnen 3 weken terug op uw rekening.

Klik hier voor de contactgegevens van de debiteurenadministratie.

Bent u in het ziekenhuis bevallen, terwijl dit medisch gezien niet noodzakelijk was? Dan betaalt u meestal eigen bijdrage. Twijfelt u of de factuur terecht is?

Neme dan contact op met de zorgadministratie. Klik hier voor de contactgegevens van de zorgadministratie.

Voor het aanvragen van een factuurkopie neemt u contact op met afdeling Zorgadministratie. We hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw patiëntennummer of het factuurnummer.

Klik hier voor de contactgegevens van de zorgadministratie.

Nee, het is helaas niet mogelijk om uw factuur in delen op te splitsen. Het HagaZiekenhuis stuurt de facturen naar de zorgverzekeraar waar u verzekerd was toen de behandeling startte.

Bent u niet verzekerd? Dan moet u de kosten zelf betalen. U leest hier meer over op www.dezorgnota.nl.

De hoogte van de factuur wordt bepaald door het soort behandeling. Niet door de tijd die de arts of verpleegkundige kwijt is aan de behandeling. Het kan dus gebeuren dat u slechts 5 minuten bent behandeld en toch een hoge factuur ontvangt.

We sturen u een factuur  als u een afspraak niet of te laat heeft afgezegd. Hier leest u meer over het wegblijftarief

Bent u het niet eens met de factuur? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze debiteurenadministratie. Bel hiervoor op werkdagen tussen 8.30 – 12.30 uur naar (070) 210 1864. U kunt ook een e-mail sturen naar noshow@hagaziekenhuis.nl.

In een aantal gevallen is betaling in termijnen mogelijk. We noemen dit een betalingsregeling. Het is belangrijk dat u kunt uitleggen waarom u een in termijnen wilt betalen. We hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • factuurnummer(s);
 • debiteurennummer;
 • geboortedatum.

U vraagt een betalingsregeling aan via de debiteurenadministratie. Klik hier voor de contactgegevens van de debiteurenadministratie.

In het  HagaZiekenhuis kunt u alleen betalen met uw pinpas, creditcard of via een digitale overboeking. Betalen met cash geld is niet mogelijk.

Uitstel van betaling is alleen mogelijk als u hier een goede reden voor heeft. Het is dus belangrijk dat u kunt uitleggen waarom u dit wilt. We hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • factuurnummer(s);
 • debiteurennummer;
 • geboortedatum.

U vraagt een betalingsregeling aan via de debiteurenadministratie. Klik hier voor de contactgegevens van de debiteurenadministratie.

IBAN-nummer:
NL46BNGH0285125400

SWIFT-/BIC-nummer:
BNGHNL2G

Als u een factuur dubbel hebt betaald, kunt u contact opnemen met onze debiteurenadministratie. We hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw patiëntennummer of debiteurennummer;
 • De datum waarop u de factuur betaald heeft;
 • Het IBAN-nummer waar de betaling mee gedaan is;
 • Eventueel de omschrijving die is gebruikt bij de betaling.

Klik hier voor de contactgegevens van de debiteurenadministratie.

We doen ons best om binnen 3 weken te reageren op uw verzoek. Heeft u recht op terugbetaling? Dan maken wij het geld binnen 3 weken aan u over.

Als u onterecht een aanmaning krijgt, kunt u contact opnemen met onze debiteurenadministratie. We hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • Het bedrag dat u betaald heeft;
 • Het IBAN-nummer waarmee de betaling gedaan is.

Klik hier voor de contactgegevens van de debiteurenadministratie.

U ontvangt uiterlijk binnen 15 werkdagen een reactie van onze debiteurenadministratie.

Het HagaZiekenhuis heeft u eerder al een betalingsherinnering en twee aanmaningen gestuurd. Hier heeft u helaas niet op gereageerd. Onze debiteurenadministratie kan u daarom niet meer helpen met een betalingsregeling of uitstel van betaling. Hiervoor neemt u contact op met het incassobureau. De contactgegevens van het incassobureau staan op de aanmaning die u heeft ontvangen.

Het HagaZiekenhuis heeft contracten met de volgende buitenlandse verzekeraars:

 • Cigna
 • Allianz
 • Comité van Europese Gemeenschap
 • MSH

Bent u voor ziektekosten verzekerd bij een andere buitenlandse verzekeraar? Dan vragen we u mogelijk om een voorschot te betalen. De factuur kunt u achteraf zelf declareren bij uw buitenlandse zorgverzekeraar.

Er bestaat een Europese regeling voor inwoners van de Europese Unie. U kunt bij uw buitenlandse verzekeraar een zogeheten EHIC-pas aanvragen. Als u zo’n pas heeft, kan het HagaZiekenhuis uw factuur sturen naar Groep Buitenlands Recht van Zilveren Kruis. Zij betalen uw factuur en belasten deze vervolgens door aan uw buitenlandse verzekeraar.

U bent van harte welkom in het HagaZiekenhuis. Ook als u niet verzekerd bent. We vragen u wel om een voorschot te betalen op de te verwachten kosten. Kunt u dat voorschot niet betalen? Dan beslist de arts of een behandeling of onderzoek medisch noodzakelijk is.

Voor een eerste afspraak in het HagaZiekenhuis heeft u een verwijzing nodig. Deze krijgt u meestal van uw huisarts. In de verwijsbrief staat waarom de (huis)arts u doorstuurt naar het ziekenhuis. U geeft de brief af bij de polikliniek of bij de specialist waar u de afspraak heeft.

Een geldige verwijsbrief is afgegeven vóór uw afspraak in het ziekenhuis. Heeft u geen geldige verwijzing van uw (huis)arts? Maar maakt u wel een afspraak in het ziekenhuis? Dan noemen we u een ‘zelfverwijzer’. Zorgverzekeraars betalen de kosten van een behandeling bij zelfverwijzers meestal niet of slechts voor een klein gedeelte. U moet daarom zelf (een gedeelte van) de factuur betalen.

Een verwijsbrief is alleen nodig voor een eerste afspraak.

Het antwoord verschilt per situatie. De Nederlandse Zorgautoriteit legt het uit in dit document (PDF).