Resultaatverantwoordelijke eenheden

Het HagaZiekenhuis wordt aangestuurd via 7 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's). De RVE’s krijgen ondersteuning door medewerkers van elf stafdiensten.

Bekijk ons organogram

Medisch Stafbestuur

Het Medisch Stafbestuur bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de Medische Staf. Het stafbestuur is nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het strategisch beleid van het HagaZiekenhuis.

In het stafbestuur zitten vrijgevestigde medisch specialisten (MSC) en medisch specialisten in loondienst (VMSD):

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad voert namens het personeel overleg met de directie over het ziekenhuisbeleid in het algemeen en de belangen van de medewerkers in het bijzonder. De ondernemingsraad heeft daarnaast een controlerende taak bij zaken als veiligheid, welzijn en milieu, gezondheid en reorganisaties. Bij dergelijke onderwerpen heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht of adviesrecht.

Verpleegkundig Stafbestuur (VSB)

Het Verpleegkundig Stafbestuur adviseert gevraagd en ongevraagd de directie, lijnmanagers en commissies over de verpleegkundige onderwerpen van het ziekenhuisbeleid.

CliëntenRaad (CR)

De CliëntenRaad komt op voor de belangen van patiënten van het HagaZiekenhuis, van hun familieleden en van bezoekers. De raad geeft advies aan de directie van het HagaZiekenhuis. De CR houdt zich niet bezig met (persoonlijke) problemen en/of klachten. Daarvoor is de klachtenfunctionaris van het HagaZiekenhuis.

KinderAdviesRaad (KAR)

De KinderAdviesRaad is er voor en door kinderen en jongeren. De raad bespreekt met medewerkers van het Juliana Kinderziekenhuis tal van onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren. Bovendien geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. De KAR bestaat uit 8 tot 10 leden tussen de 7 en 18 jaar. Zij komen elke 2 maanden bij elkaar om te overleggen. 

Commissie Ethiek

De commissie Ethiek ontwikkelt beleid op het gebied van medische- en ethische zorgethiek. Daarnaast organiseert zij scholingen, coaching, symposia en moreel beraad op afdelingen voor zorgprofessionals. De commissie bestaat uit artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en leidinggevenden.

Lees meer over de Commissie Ethiek