In de wet staat wat de CliëntenAdviesRaad moet en mag doen. Voor het uitvoeren van haar taken heeft de CAR de volgende rechten:

 • Adviesrecht
 • Verzwaard adviesrecht
 • Recht op informatie
 • Recht van voordracht van een bestuurslid

Adviesrecht

De CAR mag de directie altijd adviseren. Dit kan gevraagd of ongevraagd advies zijn. Over een aantal onderwerpen is het HagaZiekenhuis verplicht om al vroeg advies van de CAR te vragen:

 • Samenwerking of fusie met een andere instelling
 • Opheffing, verhuizing of een ingrijpende verbouwing
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie
 • Inkrimping of uitbreiding van specialismen
 • Benoeming van de leden van de directie en van de raad van bestuur
 • Begroting en jaarrekening
 • Algemeen toelatingsbeleid voor cliënten en beëindiging van de zorgverlening

Als het HagaZiekenhuis het niet eens is met het advies van de CAR, moet zij eerst proberen om tot een akkoord te komen met de raad. Als dit niet lukt, kan zij per brief of mail laten weten waarom ze het niet eens is met het advies. Er hoeft dan niet naar het advies te worden geluisterd.

Verzwaard adviesrecht

Sommige onderwerpen zijn heel belangrijk voor de patiënten van het HagaZiekenhuis. Over deze onderwerpen kan het ziekenhuis alleen besluiten nemen als de CAR het goedkeurt. De CAR heeft dan een zogenaamd 'verzwaard adviesrecht'. Dit recht geldt voor:

 • De algemene regels van het HagaZiekenhuis over:
  - Voeding
  - Veiligheid
  - Gezondheid
  - Hygiëne
  - Geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand
  - Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
  - Het kwaliteitsbeleid
  - De klachtenregeling en het aanwijzen van personen die klachten behandelen
  - Een wijziging in de regeling voor de cliëntenraad en andere regels die voor patiënten gelden

Er wordt extra goed naar het advies van de CAR geluisterd omdat deze onderwerpen zo belangrijk zijn voor de patiënten. Toch kan de CAR een besluit niet tegenhouden. Als de directie een bepaald besluit wil nemen, moet zij dat laten weten aan een commissie van vertrouwenspersonen. Deze commissie probeert eerst met beide partijen te overleggen. Komt er geen duidelijke afspraak? Dan beslist de commissie wat er moet gebeuren.

Recht op informatie

Om goed te kunnen werken, heeft de CAR op tijd goede informatie nodig. De directie heeft met de CAR afgesproken wanneer zij welke informatie geven. 

Recht op voordracht van een bestuurslid

De CAR mag altijd tenminste één persoon adviseren als nieuw lid van de directie of de Raad van Toezicht.