In de wet staat wat de Cliëntenraad moet en mag doen. Voor het uitvoeren van haar taken heeft de CR de volgende rechten:

 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Recht op informatie
 • Recht van voordracht van een bestuurslid

Adviesrecht

De CR mag de directie altijd adviseren. Dit kan gevraagd of ongevraagd advies zijn. Over een aantal onderwerpen is het HagaZiekenhuis verplicht om al vroeg advies van de CR te vragen:

 • Samenwerking of fusie met een andere instelling
 • Opheffing, verhuizing of een ingrijpende verbouwing
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie
 • Inkrimping of uitbreiding van specialismen
 • Benoeming van de leden van de directie en van de raad van bestuur
 • Begroting en jaarrekening
 • Algemeen toelatingsbeleid voor cliënten en beëindiging van de zorgverlening

Als het HagaZiekenhuis het niet eens is met het advies van de CR, moet zij eerst proberen om tot een akkoord te komen met de raad. Als dit niet lukt, kan zij per brief of mail laten weten waarom ze het niet eens is met het advies. Er hoeft dan niet naar het advies te worden geluisterd.

Instemmingsrecht

Sommige onderwerpen zijn heel belangrijk voor de patiënten van het HagaZiekenhuis. Over deze onderwerpen moet de Cliëntenraad vooraf instemmen met bestuursbesluiten, besluiten die directe gevolgen hebben voor cliënten. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg of de dagbesteding. De CR heeft dan een zogenaamd 'instemmingsrecht'. Dit recht geldt voor:

 • De algemene regels van het HagaZiekenhuis over:
  - Voeding
  - Veiligheid
  - Gezondheid
  - Hygiëne
  - Geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand
  - Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten
  - Het kwaliteitsbeleid
  - De klachtenregeling en het aanwijzen van personen die klachten behandelen
  - Een wijziging in de regeling voor de cliëntenraad en andere regels die voor patiënten gelden
  - De selectie en benoeming van personen die de cliëntenraad onafhankelijke ondersteuning zullen verlenen
  - De procedure voor het opstellen en bespreken van zorgplannen
  - Een sociaal plan voor cliënten in geval van een ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven
  - De inrichting van voor de zorgverlening bestemde ruimtes bij ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizing van een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven

Als een besluit geen instemming van de Cliëntenraad krijgt, kan de directie de commissie van vertrouwenslieden toestemming vragen om het besluit te nemen. Deze commissie probeert eerst met beide partijen te overleggen. Komt er geen duidelijke afspraak? Dan beslist de commissie wat er moet gebeuren.

Recht op informatie

Om goed te kunnen werken, heeft de CR op tijd goede informatie nodig. De directie heeft met de CR afgesproken wanneer zij welke informatie geven. 

Recht op voordracht van een bestuurslid

De CR mag altijd tenminste één persoon adviseren als nieuw lid van de directie of de Raad van Toezicht.