Zorginstellingen in Nederland moeten kunnen aantonen dat zij verantwoorde zorg leveren. Het HagaZiekenhuis dus ook. De overheid en inspecties, maar ook zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties, volgen ons daarom intensief. Op verschillende manieren kunnen zij de vinger aan de pols houden.

Jaarverslag

Het HagaZiekenhuis stelt elk jaar een verslag op. Hierin leest u over de activiteiten en ontwikkelingen van het voorafgaande jaar. U vindt dat op de website de jaarverslagen van Nederlandse zorginstellingen. Vul in het vakje 'instellingsnaam' de naam in van het HagaZiekenhuis en download recente jaarverslagen en/of accountantsverklaringen.

Een overzicht van calamiteiten vindt u elders op onze website.

Prestatie-indicatoren

De Nederlandse ziekenhuiszorg behoort tot de beste van de wereld. We verbeteren onszelf voortdurend. Een belangrijk hulpmiddel daarbij zijn de prestatie-indicatoren. Die geven inzicht in onze prestaties. Zo kunnen we na elk jaar zien of we beter zijn geworden. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beoordeelt deze prestatie-indicatoren. De prestaties van het HagaZiekenhuis kunt u vinden op www.ziekenhuischeck.nl en www.kiesbeter.nl.

Lage sterftecijfers

In Nederland maken ziekenhuizen elk jaar hun sterftecijfers bekend. Dit cijfer noemen we het Hospital Standardised Mortality Ratio, afgekort HSMR. Het HSMR geeft aan hoeveel sterftegevallen er gemiddeld te verwachten zijn in een ziekenhuis. Dit cijfer wordt onder andere bepaald door het type patiënten dat in een ziekenhuis komt. Het ene ziekenhuis heeft meer ziekere en oudere patiënten dan het andere. Het sterftecijfer houdt hier dus rekening mee. Het uiteindelijke cijfer geeft aan of het aantal sterftegevallen hoger of lager is dan verwacht. In het HagaZiekenhuis overlijden al jaren minder patiënten dan verwacht.

Lees meer over de sterftecijfers:|

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het HagaZiekenhuis vervult op diverse vlakken een belangrijke maatschappelijke rol in Den Haag en de Haagse regio. We doen veel meer dan het leveren van goede gezondheidszorg. Onze organisatie heeft een belangrijke sociale en economische rol in de maatschappij. De verantwoordelijkheid die bij deze rol hoort, nemen we zeer serieus.

Zo zijn we een belangrijke speler in de regionale economie. Het ziekenhuis besteedt jaarlijks ruim € 100 miljoen aan de inkoop van goederen en diensten.

We zijn een van de grootste werkgevers in de regio en we hechten veel belang aan goed werkgeverschap. Door veel aandacht te besteden aan de gezondheid en arbeidsomstandigheden van onze medewerkers, hebben we vergeleken met andere topklinische ziekenhuizen een laag ziekteverzuim. Ook bieden we een aantrekkelijk pakket van aanvullende arbeidsvoorwaarden bovenop de CAO.

Het HagaZiekenhuis werkt nauw samen met de gemeente Den Haag en projectontwikkelaars bij de stedenbouwkundige ontwikkelingen rond het ziekenhuis. Daarbij zijn de leefbaarheid van onze omgeving, onze invloed op het milieu, maar ook de bereikbaarheid van het ziekenhuis onderwerpen waar we veel aandacht aan besteden. Het ziekenhuis heeft een actief vervoersbeleid en stimuleert medewerkers met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk te komen.

We houden ons niet alleen aan de wet- en regelgeving rond milieuzorg, maar doen zo mogelijk meer. Dat is onder andere zichtbaar in de gebouwen en het vervoersbeleid. In 2021 tekende het HagaZiekenhuis de Green Deal Duurzame Zorg. Samen met andere zorginstellingen zetten we ons in voor de 4 ambities uit het plan:

  • Minder CO2-uitstoot;
  • Minder verspilling (circulaire economie);
  • Minder medicijnresten in afvalwater;
  • Meer aandacht voor een gezonde leef- en werkomgeving.

Klokkenluidersregeling

Binnen de Reinier Haga Groep hebben we een gemeenschappelijke klokkenluidersregeling. Deze regeling draagt eraan bij dat we zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling staat dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten.

Voor ons is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie.

Download de klokkenluidersregeling