Sterftecijfers opnieuw lager dan landelijk gemiddelde

Het aantal sterfgevallen in het HagaZiekenhuis was de afgelopen jaren lager dan het Nederlands gemiddelde. In 2017 bedroeg de zogenaamde HSMR (Hospital Standardized Mortality Rate) 93. Over de jaren 2015-2017 was de HSMR 95. Als het cijfer lager is dan 100 (het landelijk gemiddelde), dan heeft een ziekenhuis minder sterfgevallen dan verwacht. De lagere sterftecijfers waren o.a. bij het specialisme oncologie en het Haga Juliana Geboortecentrum. De voorlopige cijfers voor 2018 laten een verdere verlaging zien.

Berekening door het CBS

De sterftecijfers worden berekend door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) op basis van de gegevens van 77 Nederlandse ziekenhuizen. Zij maakt daarbij gebruik van een meetmodel, de HSMR. Dit model zet de werkelijke sterfte af tegen de verwachte sterfte. Bij de verwachte sterfte houdt het CBS rekening met factoren die de sterfte kunnen beïnvloeden, zoals leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, zwaarte hoofddiagnose, nevendiagnosen, opname-urgentie, herkomst patiënt, jaar van ontslag en maand van opname.

Het meetmodel geeft inzicht in het totale sterftecijfer van een ziekenhuis en is de optelsom van de sterftecijfers per groep aandoeningen. Over de jaren 2015-2017 had het HagaZiekenhuis in 3 groepen een sterftecijfer dat significant lager lag dan het Nederlands gemiddelde. Het gaat om nieuwvormingen (o.a. goed- en kwaadaardige kanker en bloedziekten), aandoeningen ontstaan in perinatale periode en letsel & vergiftiging. In één groep (niet nader omschreven en overige aandoeningen die de gezondheid negatief beïnvloeden) was het cijfer significant hoger.

De sterftecijfers zijn overigens niet geschikt om ziekenhuizen onderling te vergelijken. In sommige regio's van het land sterven mensen bijvoorbeeld liever thuis dan in het ziekenhuis. Daardoor kan het sterftecijfer in het ziekenhuis lager liggen dan in andere regio's. Ook kan het cijfer beïnvloed zijn doordat een ziekenhuis een hospice in de buurt heeft voor mensen die stervende zijn. Het ziekenhuis gebruikt het sterftecijfer daarom vooral om eventueel onderzoek te doen, zelf verder te verbeteren en risico's in kaart te brengen.

Verplichte publicatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht elk ziekenhuis de sterftecijfers bekend te maken. Het HagaZiekenhuis publiceert jaarlijks het sterftecijfer van het ziekenhuis en de sterftecijfers per aandoening. Hier vindt u alle cijfers.

Voor een duidelijke uitleg kunt u de leeswijzer sterftecijfers van de Consumentenbond lezen.