Voor het laatst bijgewerkt op 3 juni 2021

Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk dat u als patiënt eenvoudig en veilig inzicht kunt krijgen in uw afspraken en (medische) gegevens. Daarvoor kunt u gratis gebruik maken van ons patiëntportaal MijnHaga en de MijnHaga app voor iPhone en Android.

Op deze pagina leest u de voorwaarden die gelden voor het gebruik van het patiëntportaal MijnHaga en de MijnHaga app. Zowel het patiëntportaal als de app noemen we op deze pagina verder alleen ‘MijnHaga’.

Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig. Zo weet u wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten.

Heeft u vragen over uw gegevens en het gebruik van MijnHaga? Klik dan hier voor het antwoord op de veelgestelde vragen.

 • Toegang tot MijnHaga is strikt persoonlijk. Alleen u als patiënt en een eventuele wettelijk vertegenwoordiger hebben toegang tot uw MijnHaga.
 • Op MijnHaga staan gevoelige gegevens met betrekking tot uw gezondheid. Het is daarom belangrijk dat u anderen geen toegang geeft tot uw MijnHaga en vertrouwelijk omgaat met uw inloggegevens.
 • U kunt op 2 manieren inloggen op MijnHaga:
  - met de DigiD-app;
  - met uw DigiD met gebruikersnaam, wachtwoord en sms-controle.
  Voor het eerste gebruik van de MijnHaga-app moet u deze activeren via DigiD. Na activatie kunt u de app openen met een pincode die u zelf instelt. Periodiek moet u de registratie van de MijnHaga-app met DigiD opnieuw bevestigen.
 • Beschikt u niet over een DigiD met extra beveiliging via SMS of de DigiD-app? Dan is toegang tot MijnHaga niet mogelijk.
 • U kunt het HagaZiekenhuis vragen om de toegang tot uw MijnHaga dicht te zetten. U kunt dit vragen aan onze privacy officer. Stuur uw verzoek met uw contactgegevens in een e-mail naar privacy@hagaziekenhuis.nl. Onze privacy officer neemt dan contact met u op om dit te regelen. Het sluiten van de toegang tot MijnHaga heeft geen gevolgen voor de toegankelijkheid van uw gegevens voor zorgverlener. Uw elektronisch patiëntendossier blijft bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn.
 • Na het overlijden van een patiënt sluit het HagaZiekenhuis de toegang tot MijnHaga af. MijnHaga is na overlijden van een patiënt niet toegankelijk voor nabestaanden. Ook niet voor degenen die hier toegang toe hadden toen de patiënt nog leefde (denk aan ouders van minderjarigen, mentoren en curatoren).
 • Het HagaZiekenhuis heeft het recht om zonder opgaaf van redenen uw toegang tot MijnHaga tijdelijk of definitief af te sluiten. Soms is HagaZiekenhuis hier zelfs toe verplicht. Bijvoorbeeld als u tijdens het uitzitten van een gevangenisstraf behandeld wordt in het ziekenhuis.
 • HagaZiekenhuis kan aangifte doen als wordt ontdekt dat iemand probeert om op oneigenlijke wijze toegang te krijgen tot MijnHaga of als gebruik wordt gemaakt van valse documenten zoals legitimatiebewijs, DigiD of BSN.
 • Vermoed u dat iemand op oneigenlijke wijze toegang heeft gekregen tot uw MijnHaga? Meld dit dan altijd bij de privacy-officer via privacy@hagaziekenhuis.nl.
 • Is er sprake van spoed? Dan gebruikt u MijnHaga niet. Neem in geval van spoed direct contact op met uw huisarts, de huisartsenpost, met de afdeling waar u onder behandeling bent of (als elke seconde telt) met het landelijk noodnummer 112.

 • U bent verantwoordelijk voor uw eigen (veilig) gebruik van MijnHaga.
 • De gegevens die via MijnHaga op uw scherm worden getoond, de gegevens die u downloadt of uitprint, dient u zelf te beschermen/beveiligen. Buiten de beschermde omgeving van MijnHaga kan het ziekenhuis niet instaan voor de beveiliging van de gegevens.
 • U dient uw inloggegevens en DigiD op zorgvuldige wijze te bewaren en beveiligen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van DigiD. Hierop zijn de gebruiksregels van de DigiD van toepassing. Kijk hiervoor op de website van DigiD.
 • U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen apparatuur. Wij adviseren u met nadruk om altijd te werken met legale software en met de actuele beveiligingsupdates.
 • Het is niet toegestaan onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie op MijnHaga te gebruiken, bijvoorbeeld bij het invullen van vragenlijsten.
 • U voert geen acties uit waardoor MijnHaga of gegevens in MijnHaga beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk worden.
 • U voert geen acties uit om de technische beschermingsmaatregelen van MijnHaga te omzeilen.
 • U voert geen acties uit die onrechtmatig zijn tegenover het HagaZiekenhuis, andere patiënten of derden.
 • U bent zich er van bewust dat het HagaZiekenhuis de juiste toepassing van MijnHaga en alle bijbehorende systemen bewaakt. Misbruik wordt niet getolereerd.
 • Het HagaZiekenhuis heeft het recht om maatregelen te nemen tegen overtredingen van verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden. Hierbij is ook het beëindigen van de toegang tot MijnHaga mogelijk.

 • Het HagaZiekenhuis spant zich in om de informatie op MijnHaga zo juist en accuraat mogelijk te houden. Kloppen gegevens niet? Bij veelgestelde vragen kunt u lezen wat u kunt doen om gegevens aan te (laten) passen.
 • Het HagaZiekenhuis spant zich naar vermogen in om MijnHaga te allen tijde voor patiënten beschikbaar te houden. Toch kan het HagaZiekenhuis niet garanderen dat MijnHaga altijd beschikbaar is. Het HagaZiekenhuis is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of storingen waardoor u geen toegang heeft tot MijnHaga. Als MijnHaga (tijdelijk) niet beschikbaar is, dan maken wij dit zo snel mogelijk kenbaar.
 • Het HagaZiekenhuis zorgt ervoor dat MijnHaga voldoet aan alle wettelijke beveiligingseisen die gelden voor de digitale uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en patiënten. Al het digitale verkeer tussen het HagaZiekenhuis en de apparatuur waarop u MijnHaga gebruikt is gecodeerd volgens de geldige standaarden. Dit betekent dat dit verkeer niet door anderen dan uzelf kan worden gelezen.
De manier waar het HagaZiekenhuis persoonsgegevens verwerkt is vastgelegd in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op MijnHaga. In de privacyverklaring staat onder meer:
- hoe het ziekenhuis omgaat met de verwerking van persoonsgegevens;
- welke maatregelen het ziekenhuis neemt om persoonsgegevens te beschermen;
- wat uw rechten zijn;
- hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

HagaZiekenhuis wil contact met patiënten zo eenvoudig mogelijk maken. Daarbij willen we voorkomen dat u voor uw behandeling meerdere apps of portalen moet gebruiken. Daarom voegen we, als dit kan, meerdere apps samen in MijnHaga. Dat is makkelijk voor u, als patiënt. En bovendien veiliger, door de sterke beveiliging van MijnHaga met DigiD.

Voor alle toepassingen die wij onderbrengen in MijnHaga gelden in beginsel de gebruiksvoorwaarden van MijnHaga. In aanvulling daarop geldt het volgende:

 • HagaZiekenhuis zorgt ervoor dat MijnHaga in alle opzichten voldoet aan privacywetgeving. Dit houdt onder meer in dat leveranciers die toepassingen aanbieden die zijn geïntegreerd in MijnHaga, een geldige verwerkersovereenkomst met het HagaZiekenhuis hebben.
 • Het HagaZiekenhuis en de leveranciers van deze toepassingen zorgen ervoor dat toepassingen die via MijnHaga worden aangeboden voldoen aan alle wettelijke beveiligingseisen die gelden voor de digitale uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en patiënten.
 • In sommige gevallen hebben aparte toepassingen die via MijnHaga worden aangeboden eigen gebruiksvoorwaarden. Is dit het geval? Dan kunt u pas gebruik maken van de toepassing nadat u ook deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.
 • Het kan voorkomen dat de gebruiksvoorwaarden van de aparte toepassing die via MijnHaga worden aangeboden niet overeenkomen met de gebruiksvoorwaarden van MijnHaga. Is dit het geval? Dan gelden de gebruiksvoorwaarden van de aparte toepassing.

Het HagaZiekenhuis ontwikkelt MijnHaga constant. Uiteraard doet het HagaZiekenhuis haar uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren over veranderingen.

 • Bij het toevoegen of verwijderen van functionaliteiten in MijnHaga houdt het HagaZiekenhuis zich aan alle wettelijke regels.
 • Het kan voorkomen dat het HagaZiekenhuis besluit om functionaliteiten toe te voegen aan MijnHaga, zonder gebruikers hier vooraf van op de hoogte te stellen.
 • Het kan voorkomen dat het HagaZiekenhuis functionaliteiten tijdelijk of blijvend verwijdert, zonder gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

HagaZiekenhuis verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van MijnHaga. Deze gegevens gebruikt het HagaZiekenhuis voor het verbeteren van MijnHaga, statistische doeleinden en wetenschappelijk onderzoek. Door MijnHaga te gebruiken gaat u hiermee akkoord.

Het HagaZiekenhuis is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, die kan voorvloeien uit het gebruik van MijnHaga, inclusief - maar niet beperkt tot - schade die het gevolg is van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in de actualiteit van de informatie op MijnHaga. Heeft u twijfels of vragen over uw medische gegevens in MijnHaga? Neem dan contact op met uw behandeld arts.

HagaZiekenhuis verwijst soms naar andere medische websites. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor de juistheid van informatie op websites die niet onder haar beheer vallen: de informatie kan tussentijds gewijzigd zijn zonder dat HagaZiekenhuis hierover is geïnformeerd.  Dergelijke links zijn uitsluitend bedoeld als informatie en vervangt niet het advies van uw behandelaar.