Met HagaVooruit! bouwt HagaZiekenhuis aan financiële gezondheid en toekomstbestendige zorg

06 December 2023

De komende jaren werkt het HagaZiekenhuis aan een robuuste en toekomstbestendige organisatie. Dat doet het aan de hand van het verbeterplan HagaVooruit!. Initiatieven om anders, beter en slimmer te gaan werken, moeten het HagaZiekenhuis financieel gezonder maken. Het plan heeft ook als doel de zorgprocessen beter te laten aansluiten bij de vraag van de patiënt. Begin 2026 moet het verbeterplan volledig zijn uitgevoerd.

Financiële uitdagingen

Het HagaZiekenhuis kent behoorlijke financiële uitdagingen. Over het jaar 2022 behaalde de Haagse locatie een negatief resultaat van 1 miljoen euro. De Zoetermeerse locatie (destijds nog LangeLand Ziekenhuis) leed een verlies van 2,5 miljoen euro. In 2023 verwacht het gefuseerde ziekenhuis een negatief resultaat van 20 miljoen euro. In de begroting voor dit jaar was onvoldoende rekening gehouden met kostenstijgingen als gevolg van de hoge inflatie en de gestegen loonkosten door nieuwe cao-afspraken. Bovendien moest het ziekenhuis om de zorg op peil te houden veel meer extern zorgpersoneel inhuren dan verwacht.

Afspraken met banken en zorgverzekeraars

De matige financiële positie zorgde ervoor dat het HagaZiekenhuis haar afspraken met de banken eerder dit jaar niet kon nakomen. Om die reden kon ook de jaarrekening over 2022 niet worden gedeponeerd. Dat kan nu wel. Het HagaZiekenhuis heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het verbeterplan HagaVooruit!. Met de initiatieven uit dit plan zet het HagaZiekenhuis op beide locaties in op financiële verbetering en een toekomstbestendige inrichting van de zorg. Er wordt daarom ook een inhaalslag met bijbehorende investeringen gemaakt op ICT-gebied om mee te kunnen in de digitalisering van zorg. Het doel is om in 2026 uit te komen op een resultaat van 2%. Dit is in lijn met het gemiddelde van de topklinische opleidingsziekenhuizen, waartoe het HagaZiekenhuis met 26 andere ziekenhuizen behoort. Om dit resultaat te behalen, is een structurele verbetering van 35 miljoen euro per jaar nodig in 2026. Dit betekent dat het ziekenhuis 5% minder kosten moet maken dan nu.

De banken en zorgverzekeraars hebben er voorlopig vertrouwen in dat het HagaZiekenhuis haar doelen kan behalen met de verbeteracties uit HagaVooruit!. Dit is een belangrijke stap richting definitieve afspraken rond de zomer van 2024. De financiële haalbaarheid van de plannen is bevestigd in een externe review.

Consequenties voor medewerkers

Het verbeterplan HagaVooruit! is erop gericht efficiënter te werken zodat we met minder medewerkers hetzelfde werk kunnen doen. Het HagaZiekenhuis zal eerst kijken naar het afbouwen van ingehuurde medewerkers (PNIL) en naar natuurlijk verloop. Vertrekkende collega’s worden mogelijk niet opgevolgd.

Gezien de grote financiële opgave houden we er rekening mee dat we ook afscheid moeten nemen van vaste werknemers. De verwachting is dat dit gaat om maximaal 150 medewerkers, wat neerkomt op ongeveer 2,5% van het totale personeelsbestand. Dat gaat niet om verpleegkundigen en niet om gespecialiseerd personeel op een aantal cruciale afdelingen zoals de OK of de Spoedeisende Hulp.

Het HagaZiekenhuis onderzoekt ook of het kostenbesparingen kan doorvoeren door diensten uit te besteden, waarbij personeel in dienst komt van een externe partij. Dit proces is opgestart voor de schoonmaakdiensten in Den Haag, in Zoetermeer is dit al uitbesteed.


Naar het overzicht