Ethiek in het HagaZiekenhuis

Een medische behandeling vraagt veel vertrouwen van patiënten. Hun (kwetsbare) gezondheid is in handen van onze zorgprofessionals en andere medewerkers.

Zij willen goede zorg geven. Ze doen dat vanuit hun professionele kennis en ervaring. Toch kan de zorg die patiënten ervaren soms botsen met de ethische waarden en normen van de patiënt (of familie). Dat kan moeilijk zijn, zowel voor een patiënt als medewerker.

Het HagaZiekenhuis vindt het belangrijk van deze ervaringen te leren. We doen dat op een manier die past in ons beleid voor medische- en zorgethiek. Doel van dit beleid is zorgprofessionals en medewerkers te helpen om te gaan met ethische dilemma’s. Daarmee willen we de kwaliteit van onze zorg verder verbeteren.

De commissie Ethiek ontwikkelt en voert het beleid uit in opdracht van de directie. Zij organiseert scholing, coaching, symposia en moreel beraad op afdelingen. Daarnaast geeft zij gevraagd en ongevraagd advies over ethische keuzes. De commissie bestaat uit artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en leidinggevenden. Zij zijn hiervoor officieel benoemd.