S. Arends

Neuroloog

  • Klinische Neurofysioloog
  • Neuromusculaire ziekten
  • Guillain-Barré syndroom

Opleidingen

  • 2010 - 2016: opleiding tot Neuroloog in het HagaZiekenhuis

Werkervaring

  • 2020 - heden: Neuroloog/Klinisch neurofysioloog HagaZiekenhuis
  • 2019 - heden: PhD traject Erasmus Universiteit Rotterdam (de elektrofysiologie van het Guillain-Barré Syndroom)
  • 2016 - 2020: Neuroloog/Klinisch neurofysioloog Erasmus MC
  • 2010 - 2016: Neuroloog in opleiding (AIOS), o.a. HagaZiekenhuis, UMC Utrecht, LUMC
  • 2009 - 2010: ANIOS neurologie Reinier de Graaf Gasthuis, Delft